DLS - Styles

Amakrits

Amakrits.vsf
 

Amethyst Kamri

AmethystKamri.vsf
 

Aqua Graphite

AquaGraphite.vsf
 

Aqua Light Slate

AquaLightSlate.vsf
 

Auric

Auric.vsf
 

Carbon

Carbon.vsf
 

Charcoal Dark Slate

CharcoalDarkSlate.vsf
 

Cobalt XE Media

CobaltXEMedia.vsf
 

Cyan Dusk

CyanDusk.vsf
 

Cyan Night

CyanNight.vsf
 

Emerald Light Slate

EmeraldLightSlate.vsf
 

Glossy

Glossy.vsf
 

Glow

Glow.vsf
 

Golden Graphite

GoldenGraphite.vsf
 

Iceberg Classico

IcebergClassico.vsf
 

Lavender Classico

LavenderClassico.vsf
 

Light

Light.vsf
 

Luna

Luna.vsf
 

Onyx Blue

OnyxBlue.vsf
 

Ruby Graphite

RubyGraphite.vsf
 

Sapphire Kamri

SapphireKamri.vsf
 

Silver

Silver.vsf
 

Sky

Sky.vsf
 

Slate Classico

SlateClassico.vsf
 

Smokey Quartz Kamri

SmokeyQuartzKamri.vsf
 

Tablet Dark

Tabletdark.vsf
 

Tablet Light

Tabletlight.vsf
 

Turquoise Gray

TurquoiseGray.vsf
 

Windows 10

Windows10.vsf
 

Windows 10 Dark

Windows10Dark.vsf
 

Windows 10 Slate Gray

Windows10SlateGray.vsf